DEFINITIES

Verkoper: Erno's B.V.

 • statutair gevestigd: Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam, Nederland
 • ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 36049972
 • BTW nummer: NL805794451B01
 • bezoekadres: Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam, Nederland
 • emailadres: onlineoutlet.nl@g-star.com
 • website: www.g-star.com/outlet

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit. 

Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten. 

Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden G-Star product.  

Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten.  

Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.g-star.com/outlet zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 

2.1
Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst:
 
 • Koper heeft het gewenste Product in gewenste stijl, kleur en maat geselecteerd en het Product aan zijn boodschappenmandje toegevoegd;
 • Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond;
            Stap 1: Koper heeft zijn adresgegevens ingevuld en, indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan   het factuuradres, het gewenste afleveradres opgegeven;
            Stap 2: Koper heeft de bestelling gecontroleerd;
            Stap 3: Koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd en heeft eventueel (deels) vooruitbetaald.
 • De Bestelling is geplaatst;
 • Koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste Bestelling op elektronische wijze (via de Website).
 
Indien de Bestelling door Verkoper is geaccepteerd, verstuurt Verkoper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging per email aan de Koper.

 

2.2 Verkoper behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien:

 • de totale waarde van de Bestelling hoger is dan het genoemde bedrag in de FAQ;
 • de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;
 • betaling door Koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen;
 • Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen;
 • Koper al eerder bij Verkoper geplaatste Bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald;
 • er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen;
 • het gewenste afleveradres niet is gelegen in Nederland.  
Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.

 

2.3 Verkoper zal de Overeenkomst gedurende een bepaalde tijd (ten minste 7 jaar) archiveren en bewaren. Koper kan de Overeenkomst, indien hij een eigen account heeft, raadplegen door op zijn eigen account in te loggen. Eveneens kan Koper de Overeenkomst bij Verkoper opvragen - zolang deze bij Verkoper gearchiveerd is - door contact met Verkoper op te nemen via de gegevens vermeld bij de “Over G-Star Raw” button op de Website.

2.4 De Overeenkomst inclusief de op de Website geplaatste Privacy Policy en Website Gebruiksvoorwaarden alsmede deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Bestelling.

ARTIKEL 3. WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSDATA

3.1
Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder. 

3.2
Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 

3.3           
Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

3.4
Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 14 (veertien) dagen na het totstandkomen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.

3.5
Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1
De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in lokale valuta of in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten voor het retourneren van een bestelling, zijn voor rekening van de klant. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde Koopprijs worden weergegeven.

4.2
Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.  

4.3

Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het Product te geschieden. 

4.4

De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen. 

4.5

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. RECHT TOT RETOUR ZENDEN

5.1 De koper heeft het recht om het geleverde product binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van het product op eigen kosten zonder opgave van reden op de door Verkoper aangegeven wijze terug te sturen mits het Product ongedragen (kleding passen is wel toegestaan), onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde verpakking is. De koper kan het product niet ruilen tegen een ander product. De koper zal daartoe een nieuwe bestelling moeten plaatsen via de Website. 

 

5.2 In het vorige lid vermelde geval zal verkoper de koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat G-Star het geretourneerde product heeft ontvangen  terugbetalen. Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende producten worden geretourneerd, is verkoper gerechtigd de originele verzendkosten op de terug te betalen koopprijs in mindering te brengen, omdat voor de niet geretourneerde producten eenzelfde bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn.

ARTIKEL 6. OVERMACHT

6.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden. 

6.2
If as a result of a situation involving force majeure the Seller fails to comply with its obligations under the Agreement or fails to do so in a timely manner, the Seller will be entitled to perform the Agreement within a reasonable term or – if compliance within a reasonable term is not possible – to dissolve the Agreement in whole or in part, without the Seller being obliged to pay the Buyer any compensation in that respect.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 De contactgegevens van Verkoper en van de door Verkoper voor de afhandeling van klachten ingeschakelde derde partijen staan onder de “Contact” button op de Website vermeld.

7.2
Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend. 

7.3
Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

7.4           
Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade vanwege dergelijke klachten. 

7.5           
Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroepactie. Koper zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1
Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderzins met de Producten verbonden merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Verkoper of één of meerdere van haar groepsmaatschappijen. De Koper erkent het eigendomsrecht van Verkoper op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten. 

8.2 Terzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst Verkoper naar de Website Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1

 • Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn: de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
 • vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van  deze overeenkomst.

ARTIKEL 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1
De Verkoper is volgens de wet verplicht een Product te leveren dat voldoet aan het contract met de Koper. 10.2
Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Verkoper wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens Koper, zal de Koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Verkoper in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.
10.3
Terzake de aansprakelijkheid van Verkoper met betrekking tot de Website op www.g-star.com en het gebruik daarvan verwijst Verkoper naar de Website Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 De wet van het land waar u woont is van toepassing op deze overeenkomst.

ARTIKEL 12. ONGELDIGE BEPALINGEN

12.1

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:
 • blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht;
 • en de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

ARTIKEL 13. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1
Deze algemene voorwaarden kunnen door Verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de Website. Indien Koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal Verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan Koper toezenden.

Laatst bekeken

Terug naar boven